நெஞ்சை விட்டகலாத முதலாம் ஆண்டு நினைவலைகள்
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
அமரர் ரஞ்சன் வரதராஜா
♥ ♥ ♥
 
 ஆண்டொன்று சென்றாலும் ஆறாதையா நம் துயரம்
ஓராண்டென்ன ஓராயிரம் ஆண்டுகள்போனாலும்
மறப்போமா உங்களை…

உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடையப் பிரார்த்திக்கின்றோம்