கலை அரசி பாலகிருஷ்னனுக்கு

இனிய் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை

தமிழ் நெவிக்கேஷன்

தெரிவித்துக் கொள்கின்றது