ஞாயிறு, மார்ச் 2nd, 2008


உலகம் எவ்வாறு அழியும் என்பதை ஒரு தத்துருபமான வீடியோமூலம் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது.

 பிரபல மாயன் கலண்டரின் படி உலகம் அழியும் நாள் 2012 டிசம்பர் 23…! உண்மையா?

திரு.ராஜ்குமார் அவர்களுக்கு

தமிழ் நெவிக்கேஷ்ன்

 சார்பில்இனிய

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்..!