உலகம் எவ்வாறு அழியும் என்பதை ஒரு தத்துருபமான வீடியோமூலம் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது.