குகா ராஜசேகரத்திற்கு இனிய பிறந்தநாள்

வாழ்த்துக்களை

தமிழ் நெவிக்கேஷன்

தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.