வல்வை சிவன் கோவில் இன்று நடைபெற்ற தேர்திருவிழாவின் சில படங்கள். பெரிதாக பார்க்க படத்தின் மேல்  கிளிக்பண்ணுங்கள்.

வன்வை சிவன் கோவில் தேர்திருவிழா