தரையிலும் தண்ணீரிலும் ஓடும் கார்களை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அதை நேரிலேயே கண்டுகளியுங்கள்.