ஒரு அதிசயப் படம் இது. இப்போது இடது பக்கத்தில் உள்ளவர் சினத்துடனும், வலது பக்கத்தில் உள்ளவர் சாந்தத்துடனும் இருக்கின்றார்.

அப்படியே எழுந்து ஒரு 10அடி பின்னால் போங்கள்… இப்ப பாருங்கள் எப்படி இருவரும் முகத்தை மாற்றுகின்றனர் என்று !!!

எதுக்கும் நீங்களும் ஒருதரம் கண்ணாடிமுன் நின்று கிட்டவும் தூரவும் ஒருதரம் முகங்களை சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள் 🙂