நோயாளிகள் இல்லாத ஒரு டாக்டர் ஒருவர் செய்யும் வேலையை பாருங்கள்