கனடாவின் ஒரு கோடியில் இருந்து மறு கோடிவரை உள்ள நகரங்களில் Canada Dayக்கு வானவேடிக்கையிற்காக செலவிட்ட பணத்தை பாருங்கள்!

அடைப்புக்குறியிகுள் இருப்பது மக்கள் தொகை.

Vancouver (2,116,000) $95,000

Kelowna (162,000) $28,000

Grande Prairie (71,000) $13,000

Calgary (1,079,000) $60,000

Edmonton (1,034,000) $70,000**

Lethbridge (95,000) $20,000

Fort McMurray (52,000) $16,000

Prince Albert (40,000) $5,000

Regina (194,971) $21,000

Brandon (48,000) $9,000

Kenora (15,000) $25,000

Sault Ste. Marie (80,000) $13,000

Toronto (2,480,000) $30,000

Kingston (152,000) $20,000

Ottawa (1,130,000) $105,000

Montreal (3,635,000) $44,000***

Halifax (372,000) $40,000

St. John’s (181,000) $10,000

 

ஏதாவது காரணத்திற்காக நீங்கள் வானவேடிக்கைகளை பார்க்க தவற விட்டிருந்தால் இதோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலுக்காக..

*The Department of Canadian Heritage maintains a Celebrate Canada fund, which it distributes for fireworks and activities across the country between June 21 and July 1 – including Canada Day, National Aboriginal Day, Saint-Jean-Baptiste Day and Canadian Multiculturalism Day. This year, the Celebrate Canada budget was $6,670,000.

**Two shows

***Three shows