என் Computer slowவா அல்லது Internet Slowவா?

Computer பாவிப்பவர்களுக்கு இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி.

உங்கள் Internet ன் வேகத்தை சோதிக்க இங்கு கிளிக் பண்ணிப்பாருங்கள்