செக்கூரிட்டி கமெராவில் சிலசமயம் சில அரிய காட்சிகள் பிடிபடுவதுண்ண்டு.

அவ்வாறு பிடிபட்ட ஒரு சில காட்சிகளை கீளே பாருங்கள்