ஆள் கடலில், சூரிய ஒளி இல்லாத இடத்தில் வசிக்கும் கடல் ஜீவராசிகள் தங்கள் துணையையும், இரையையும் தேட தம்மைத்தாமே ஒளிரூட்டிக்கொள்ளும்.

அப்படி ஒளிரூட்டும் கடல் ஜீவராசிகள் சிலவற்றை கீழே பாருங்கள்.

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show

Deep Sea Light Show