நீ என்னென்ன சொன்னாலும் கவிதை,

உன்னை எங்கெங்கு தொட்டாலும் இனிமை…

இந்தப் பாடல் கல்யாணம் பண்ணிய காலகட்டத்தில் தான் சாத்தியம் என நண்பர் ஒருவர் சொன்னார் !!!? – அவர் சொல்லிய கருத்தை என்னால் 100% ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. வாசக நெயர்கள் உங்கள் கருத்தென்ன?