விண்ணில் இருந்து விளும் கற்களினால் பூமி அழிவதை முன்பு பார்த்தோம்.

(பார்க்காதவர்கள் ஒருதரம் இங்கு பார்க்கவும் உலகம் எவ்வாறு அழியும்?   உலகம் அழியும் நாள்!

இதே விடயத்தை ஒத்த ஒரு ஆங்கிலத்திரைப்படம் Armageddon “ஆர்மகெடன்”- தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு வரும் ஞாயிறு இரவு 7மணிக்கு சன் தொலைக்காட்சியில் காண்பிக்கப்படுகின்றது.

ஒரு நல்ல அறிவுக்கு விருந்தான படம்.

சிறியோர் முதற்கொண்டு பெரியோர் வரை பார்க்கவேண்டிய படம்.

காணத்தவறாதீர்கள்!!!

இதோ அந்தப்படத்தின் ஆங்கில Trailer காட்சி