தொந்தரவில்லாத கல்யாணம் – காதல் கல்யாணமா? நிச்சயித்த கல்யாணமா?
சாலமைன் பாப்பையா அவர்களின் பட்டிமன்றம்.

Vodpod videos no longer available.