“எத்தனை ‘பெக்’ அடித்தாதாலும் நிதானமாக நடப்பேன்” என்று பெருமிதம் கொள்ளும் அண்ணாச்சி மார்கள் மத்தியில் – இப்படி ஒரு இளைஞன், தண்ணீரின் மேல் தாழாமல் நடப்பது என்பது அதைவிட ஆச்சரியமான விடையம் தான்!