நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நத்தார் வாழ்த்துக்கள்!

அத்துடன் இனிய ஏசுவின் பாடலும் கீழே கேட்டுப்பாருங்கள்

தமிழ் கலாச்சார முறைப்படி ஒரு இனிய ஏசுவின் பாடல்

கிறிஸ்தவப்பாடல் என்றவுடன் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஜெசிந்தா. இதோ அவர் நடித்துப்பாடும் பாடல்.

இன்னுமொரு பாடகி ஜான்ஸி சிறுவர்களுடன் பாடிய பாடல்