தமிழக காங்கிரஸ்காரர்களின் கீழ்த்தரமான செய்கையினை கீழே காண்க

காங்கிரஸாரின் பச்சைத்துரோகம்!