இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் எம் நேயர் திரு.அ.அருள்பவான் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!