எம்.ஜி.ஆரின் பிறந்த நாள் இன்று. 

இந்த மாமனிதரைப்பற்றி கீழே உள்ள விவர்ணப்படங்கள் மூலம் பாருங்கள்.