இன்னுமொரு தத்துருபமான வீடியோ… நேற்று US Airways விமானம் ஒன்று Hudson River ல் Crash Landing ஆன வீடியோவை பலர் எல்லா தொலைக்காட்சிகளிலும் பார்த்திருப்பீர்கள்.

அதைவிட விமானம் பறந்துவந்து தண்ணீரில் விழுவதையும், உடனே கதவுதிறந்து பயணிகள் வெளிவருவதும், அதனை தொடர்ந்து பக்கத்தில் இருந்த ferrieக்கள் விரைந்து வந்து காப்பாற்றுவதையும் இங்கு காணலாம்