பாருங்கள் கிண்டலை…!

இரட்டைக் குழந்தை எப்படி பிறக்கின்றது என இப்படி நகைச்சுவை பண்ணியிருக்கின்றனர்…