இன்று EARTH HOUR கொண்டாடப்படும் தினம். உலகத்தில் எந்த பாகத்தில் இருந்தாலும் இரவு 8.30ல் இருந்து 9.30 வரை உங்கள் மின்சார பாவனையை முற்றாக அணைத்துவிடுங்கள்.

ஒரு மணித்தியாலம் நீங்கள் இதனை செய்து உலகிற்கு ஒரு ஆக்கபூர்வமான ஆதரவினை தாருங்கள். ஒரு மணித்தியாலம் உங்கள் வீட்டு மின்சார உபகர்னங்களை நிறுத்தி, Lightக்ளை அனைத்து எம்மால இயலுமான இந்த ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு தமிழ் நெவிக்கேசன் தாள்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றது.

நீங்கள் இந்த EARTH HOURக்கு என்ன செய்யப்போகின்றீர்கள் என ஓட்டுப்போடுங்களேன்…