கொழும்பில் உள்ள தமிழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் என்ன கூறுகின்றார்கள் என்று கொஞ்சம் பாருங்களேன்…