விடுதலைப்புலிகளை பயங்கரவாதிகளின் பட்டியலில் இருந்து நீக்கவேண்டுமா?
கீழே உள்ள linkஐ கிளிக் பண்ணி வரும் பக்கத்தில் இடதுபக்கம் சற்றுகீழே வாக்களிக்கும் பகுதி உள்ளது. உங்கள் வாக்கை உடனே அளியுங்கள்!
http://www.metronews.ca/toronto