ஐநா, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் இலங்கையை கனரக ஆயுதங்களை பவிப்பதை நிறுத்தவேண்டும் என் கேட்கும் இவ் வேளையில், அமெரிக்காவில் உள்ள, தன் வீட்டில் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி இல்லாத  இந்த இலங்கையின் தூதுவர் ‘ஜாலியா விக்கிரமசூரியா’ சொல்கின்றார், ‘புலிகள்  தான்  கனரக   ஆயுதங்களை பாவிப்பதாகவும்,  அவர்களே இந்த கொலைகளை செய்வதாகவும்’ என்று.

திரு ஜாலியா, நீர் என்ன கேலியா பண்ணுகின்றீர் உலக நாடுகளை?

வீடியோ link உதவி தர்ஷினி