இன்று (May 22, 2009) Kitchener City Hall முன்பாக மெழுகுவர்த்திப் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதனை இவ்விடத்தில் வாழும் தமிழர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

Time: 7:30pm to 10:00pm,

Location: In Front of Kitchener City Hall( 200 King Street West, Kitchener)

IMPORTANT REQUESTS:

 1) Please bring your own CANDLES (Battery operated or Wind covered ones from dollar stores).

2) Please try your best to come in BLACK CLOTHES.

3) Please bring your own PLACARDS that Reflects the current Situation.