உலகில் மிக அதிஸ்டசாலியான மக்கள் யார்?

செல்வந்தர்களா…?, அழகானவர்களா…? கல்விமான்களா…?

கீழே உள்ள வீடியோவைப் பாருங்கள்…