பெரும்பாலான ஆண்கள் உலகில் செய்த ஒரு  சாதனைக்கான தினம் இன்று!

 என்ன… எல்லாரும் செய்ததால் அதன் பெருமை எதிர்பாலாருக்கு தெரிவதில்லை!!

எப்படி இருந்தாலும், அனைத்து தந்தைகளுக்கும் தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்!

fa