நாம் வாங்கிய வீட்டுப்பாவனைப் பொருக்கள் அதாவது TV, Fridge, Camera, Cell Phone, Computer… இது போன்ற வேறு எந்த பொருக்களாயினும் அதனுடன் தரப்படும் User Guideஐ நாம் தேடும் போது கையில் அம்பிடாது.

எங்காவது வைத்திருப்போம், அல்லது துலைத்திருப்போம். இம்மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றின் எல்லா User Guideக்களையும் இலவசமாக கீழே உல்ள படத்தின கிளிக்பண்ணி இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்!

um