எம் நேயர் ஒருவர் Piano ஒன்று வாங்க ஆர்வமாக உள்ளார். அதற்கு முன்னர் உங்களில் யாராவது  அனுபவப் பட்டவர்களின் யோசனையை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளார்.

Pianoவைப் பற்றி தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்.