தற்போதய காலகட்டத்தில் நம் குழந்தைகழுக்கு  தமிழ் கற்றுக் கொடுப்பதென்றால் மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாக இருக்கின்றது.

தமிழ் Class களுக்கு சென்றாலும், பின்னர் வீட்டில் இருந்து   Computerல் அவற்றை சொல்லிக்கொடுக்கும் போது பெற்றோருக்கும் இலகுவாக இருக்கும், குழந்தைகளுக்கும் ஆர்வமாக இருக்கும்.

இது சம்பந்தமாக  மேற்கொண்ட ஒரு ஆய்வில்  ஆரம்பகட்டமாக சில குழந்தைகளை உற்படுத்தி Computerல் இவற்றை கற்றுக்கொடுத்தும்  மற்றும் சாதாரண முறைகளில்  கற்பிப்பது  போல் கற்றுக் கொடுத்தும், பலன்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில்  குழந்தைகள்  Computerல்  கற்பதில் ஆர்வமாக இருப்பதை அறியக்கூடியதாக இருந்தது.

சபைக் கூச்சமின்மை, சக குழந்தைகளுடன் பழகுதல்,  தன் சமூகத்துடன்  ஈடுபாடு என்பன இந்த Computerல் மட்டும் கற்பதனால்  கிடைக்காது   போகும்  என்ற  விடயத்தையும்  கருத்தில்   கொள்ள வேண்டும். 

கணணியில் கற்கும் முறை என்பது,  தம் குழந்தைகளை தமிழ் வகுப்புகளுக்கு விடமுடியாமல் இருக்கும் பெற்றோருக்கும், தமிழ் வகுப்புகளுக்கு செல்லும் குழந்தைகளின் மேலும் மேம்பட்ட அறிவுக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

இதோ கீழே உள்ள படத்தினூடக உங்கள் மழழைகளுக்கு தமிழ் கற்றுக்கொடுங்கள், தமிழை வளருங்கள்!

எம் அடுத்த சந்ததியினருக்கு தமிழை கற்பிக்கும் தார்மீக பொறுப்பு எங்களுக்கே!