மகாத்மா காந்தியின் நினைவு நாளை ஒட்டி Google தனது logoவை மேலே உள்ளதுபோல் காந்திக்குப் பிடித்த கதர் துணியில் மையினால் எழுதி அமைந்துள்ளது.

இந்தியர்கள் அனைவரும் கூகிளிற்கு நன்றி செல்ல வேண்டும்!

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
Phone: +1 650-253-0000
Fax: +1 650-253-0001