நேய்களே, Google Street viewவில்  இடங்களை நோட்டம் விட்டுப்பார்க்கும் போது பலதடவைகள் சில அதிசய  படங்களும்,  சில  சுவார்சியமான  காட்சிகளும் இடம் பெறுவதுண்டு.

அபடிப்பட்ட ஒரு சுவார்சியமான  காட்சி  கீழே உள்ளது.   கனடிய  குடிமக்களின்  வாழ்க்கையை  என்னவென்று சொல்வது…..! 

இங்கு கிளிக்பண்ணுங்கள்