கடந்த பதிவில் என்ன செய்யப்போகின்றது இந்த I-Phone 4 என்று பார்த்தோம். அதனை  இரத்தினச்  சுருக்கமாக  இப்போது விடியோவில் பார்ப்போம்.