மாப்பிள்ளை திமிற திமிற, இழுத்துவந்து வலு கட்டாயமாக கட்டிவைக்கும் ஒரு அபூர்வ திருமணம் இந்தியாவில் நடந்துள்ளது!

இத்தனைக்கும் பெண் ரெம்பவும் ஜாலியாக சிரித்தவண்ணம் இருக்கின்றார். மேற்கொண்டு நீங்களே பாருங்கள்…