விளம்பரம் என்பது அத்தனை சுலபமானது அல்ல. வாடிக்கையாளர்களை தன்னகத்தே கொண்டு செல்ல பெரும்  பிரயாச்சித்தம்  தேவை.  இவற்றுள்  கவர்ச்சி, நகைச்சுவை,  வாக்குறுதி  போன்ற  பலவற்றை விளம்பர கம்பனிகள்  கையாளுவதுண்டு.
இதோ, அதேபோல் ஒரு சிறந்த விளம்பரம்…