சிலருக்கு கிறுக்குப் புத்தி! எப்ப பார்த்தாலும் எதையாவது குசும்பு பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர் கையில் இன்று அகப்பட்டது ஒரு Washing Machine.

எம் அழுக்குக்ளை நீக்கி உதவி புரிந்த ஒரு Washing Machineஐ எப்படியெல்லாம் அவஸ்த்தைக்குள்ளாக்குகின்றார்கள் (17 எழுத்தில் ஒரு சொல்) என்று பாருங்கள்…