மின்சாரத்தை எப்படி உற்பத்தி செய்யலாம், எப்படி உபயோகிக்கல்லாம் என்பதுதான் தற்போதைய ஆராச்சியாளர்களின் சிந்தனை.

அதன் நிமித்தம் இதோ ஒரு புதுவகை முயற்சி!

விளக்கமாக கீழே உள்ள வீடியோவை பாருங்கள்.