பனிகாலங்களில் கள்ளனைப்பிடிக்க கனடிய பொலிஸ் என்னசெய்கின்றார்கள் என்று பாருங்கள். இது ஒரு டயர் விளம்பரம் என்பதுதான் உண்மை!