வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்.

ஒருவர் தனது வாகனத்தின் டயருக்குப் பதிலாக ஒரு மரக்கொப்பை பயன்படுத்தியுள்ள வீடியோவை பாருங்கள்.