ஒருவர் வித்தியாசமாக வெறும் தண்ணீர் போத்தல்களைக் கொண்டு ஒரு மிதக்கும் தீவினை அமைத்து அதில் தனது வீட்டையும் கட்டியிருக்கின்றார். கூடவே மரங்கள், செடிகள் கொண்ட வீட்டுத்தோட்டமும்!