திறமை, முயற்சி, பயிற்சி என்பனவற்றால் இப்படியெல்லாம் சாதிக்கலாம் என்பதுபோல் ஒரு அருமையான வீடியோவை எம் நேயர் திரு.குணா குணசேகரன் அவர்கள் அனுப்பியுள்ளார்.