அதிசயமான ஒரு மன்மத தக்காளி Guelphல் விளைந்துள்ளது.  திரு.திருமதி ராஜா-நந்தினி அவர்களின் வீடுத் தோட்டத்தில்  விளைந்த  இந்த  மன்மத  தக்காளி  உங்கள் பார்வைக்காக இதோ.