எம் இனிய நேயர், நண்பர்

திரு.ச. ஜெயசீலன் அவர்களுக்கு

இனிய பிறந்ததின வாழ்த்துக்கள்!