குழந்தை ஒன்று தன் பிஞ்சுக்கைகளை கொண்டு மேசைமீது தொங்கிக்கொண்டு தண்டா எடுப்பதைப் பாருங்கள்.!!!