குழந்தைகள் கவனம்!
ஜன்னல் அருகே எக்காரணமும் கொண்டும் திறந்த ஜன்னல் அருகே குழந்தைகளை விடாதிர்கள்!!