காருக்குள் இருக்க இடம் போதவில்லை என்றால் என்னசெய்வது?

அவரது நியாயம் புரிகின்றதா??!

பொலிசாருக்கு புரியுமா என்ன!

இடம் தெரிந்த மங்கை!

காருக்குள் இருக்க இடம் போதவில்லை என்றால் என்னசெய்வது? அவரது நியாயம் புரிகின்றதா??!