இந்த உபகரணம் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கல்லாம். ஆனால் சிலவேளை ஊர் மக்களுக்கு உலையாகலாம்!

வேண்டுமானால் வாகனத்தை ஓட்டாதபோது உபயோகிக்கலாமே. சிறிய ஒரு பலகையில் இதனை வெட்டி எடுக்கலம்!

உங்களுக்கு உபயோகம், ஊருக்கு உலை